МКУ аркылуу микро каржылоо

Фонддун микрокаржылоо боюнча өнөктөштөрү (мындан ары – МКУ)

Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелүүчү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – КРУБ) лицензиясынын же күбөлүгүнүн негизинде иш жүргүзүүчү, каржылык туруктуу абалга ээ микрокаржылоо уюмдары.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Насыя алуучулар катары Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзүүчү чакан ишкердик субъектилери боло алат.

Насыялык тизмектин арналышы

Төмөнкү тармактарда ишкердик аракеттерин жүргүзүүгө микронасыя берүү (керектөөчүлүк насыялоодон тышкары):

  • агро өнөр жай комплекси: айыл чарба продукциясын чыгаруу (өсүмдүк чарбасы жана мал чарбасы, жем-тоют жыйып даярдоо жана өндүрүү), айыл чарба продукциясын жыйып даярдоо жана кайра иштетүү, о.э. жашылча-жемиш сактоочу жайларды курууга байланышкан долбоорлор.
  • жеңил өнөр жай: кийим тигүү, кездеме, бут кийим ж.б. өнөр жайы.

Насыя берилип жаткан чакан ишкердик субъекти МКУнун же Фонддун Фонд кызматкерлеринин инсайдери же аффиляцияланган тарабы болбошу керек.

Насыя каражаттары мурда алынган насыяларды же башка милдеттемелерди кайра каржылоого, кыймылсыз мүлк сатып алууга, эмгек акы жана салык чегеримдерин төлөөгө, о.э .саясий процесстердин катышуучуларын каржылоого жумшалбашы керек.

МКУнун насыялык тизмегинин суммасы

Насыялык тизмектин суммасы МКУнун каржылык көрсөткүчтөрүнө жана берилген күрөөлүк мүлктүн бааланган наркына жараша Фонд Башкармалыгынын чечими менен аныкталат.

Насыялык тизмектин минималдуу суммасы 70,0 миллион сом, бирок МКУнун жеке каражаттарынын 50% пайыз көлөмүнөн ашык эмес. Насыялык тизмектин чектен ашуучу бөүгү ликвиддүүлүгү жогору активдер (акча каражаттары, МКО же МБК) менен камсыздалышы керек.

МКУнун насыялык тизмегинин валютасы

Насыялык каражаттар МКУга Фонд тарабынан улуттук валюта (сом) түрүндө берилет.

МКУнун насыялык тизмегинин мөөнөтү

24 ай, жеңилдетилген мөөнөтү – 6 ай

Насыялык тизмекти өздөштүрүү мөөнөтү 12 айдан ашык эмес

Чакан ишкердиктин бир субъекти үчүн насыянын максималдуу суммасы

Аталган Программанын алкагында МКУ чакан ишкердик субъектине берип жаткан насыянын же жалпы карыздын максималдуу суммасы жеке микронасыя боюнча 500 000 сомдон же топтук микронасыялар боюнча насыя алуучулардын тилектеш бир тобуна 500 000 сомдон ашпашы керек.

Үстөк пайыз чени

Чакан ишкердик субъектилери үчүн жылдык 14%дан көп эмес

МКУ Насыя алуучулардан кошумча комиссиялар менен төлөмдөрдү, анын ичинде банк эсебинен акчаны накталагандык жана мөөнөтүнөн мурда төлөгөндүк үчүн алууга укугу жок

МКУнун насыялык тобокелдиги

Чакан ишкердик объектилери насыяна кайтарып бербестигине байланышкан тобокелдиктерди МКУ толук өзүнө алат

Насыялык тизмекти берүү тартиби

Фонд каражатты МКУга белгиленген чектин алкагында макулдашылган транш түрүндө берет.

Фонддон алган траншты 30 күн ичинде өздөштүрүп, ал транштын максаттуу пайдаланылгандыгы жөнүндө Фондго отчет берип жана транштын пайдаланылбаган калдыгын Фондго кайтарып бериши керек.

Кезектеги транш Фонд микро каржылык уюмдан мурдакы транштын пайдаланылышы жөнүндө канааттандырарлык отчет алгандан кийин гана берилет.

 

 

Бир транштын максималдуу көлөмү 10 000 000 (он миллион) сомду түзөт

Бир транштын минималдуу көлөмү 2 000 000 (эки миллион) сомду түзөт

МКУнун күрөөлүк камсыздоосу

КРдин микрокаржылык уюмдары Фондго « Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан микрокаржылык уюмдарды каржылоо жөнүндө» Фонддун расмий сайтында жайгаштырылган жободо көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүчү күрөөнү камсыз кылышы керек.

МКУнун каржылык абалына мониторинг

Микрокаржылоо уюмдары отчеттук кварталдан кийин 20 календардык күн ичинде Фондго кварталдык отчет берип, анда уюмдун каржылык абалы, милдеттүү эконмоикалык ченемдердин сакталышы боюнча, о.э. башка олуттуу маалыматтар камтылышы керек.

МКУ жыл сайын Фондго Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана эл аралык аудит стандарттары тарабынан бекитилген талаптарга ылайык түзүлгөн аудитордук бүтүм бериши керек.

Насыялын тизмекке мониторинг

Фонд чакан ишкердик субъектилеринин акыркы алуучуларына мониторинг жүргүзүүгө укуктуу. МКУ Фонддун каржылоосу максаттуу колдонулгандыгы жөнүндө отчет, о.э. социалдык-экономикалык натыйжасына негизди (мисалы, түзүлгөнтүзүлүп жаткан иш оорундары жөнүндө маалымат) Фонд орноткон формалар жана мөөнөттөр боюнча Фондго берүүгө милдеттенет.

Төлөө

Пайыздар ай сайын, насыянын негизги суммасы квартал сайын тең бөлүктөр менен төлөнөт.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

МКУ насыялык тизмекти Фондго эч айып төлөөсүз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу.

Чакан ишкердик субъектилери насыя боюнча карыздарын эч айып салуусуз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу.

МКУга талаптар

  • Кыргыз Республикасынын төмөнкү талаптарга жооп берүүчү микрокаржылоо уюмдары:
  • КРУБдин лицензиясы же күбөлүгү болушу;
  • КРУБдин экономикалык ченемдерин, о.э. Фонддун экономикалык ченемдерин сактоо;
  • Акыркы 3 жылда КРУБ тараптан болгон Фонд Башкармалыгынын пикири боюнча олуттуу болуп эсептелген эч бир санкциянын, анны ичинде КРУБ тарабынан МКУну түз көзөмөлдөө фактыларынын жоктугу;
  • Акыркы үч жылда лицензияны токтотуукайра алып коюу фактыларынын жоктугу;
  • Арыз берген кезде 3 жылдан ашык иштеп жатышы;
  • Көз карандысыз аудиттик компания тарабынан тастыкталган, акыркы үч жылда чыгымсыз иштеп жатышы;
  • Төлөнгөн уставдык капиталдын көлөмү:

·Салымдарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө лицензиясы жок МКУ – 70 миллион сомдон кем эмес;

· Салымдарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө лицензиясы бар МКУ – 100 миллион сомдон кем эмес;

Насыянын алкагында тандалган насыялык каражаттар жана алар боюнча пайыздар боюнча жана (же) Фонд жайгаштырган башка каражаттар боюнча Фонд алдында кечиктирилген акчалык милдеттердин жоктугу;

Бюджетке төлөөлөр же эмгек акыларын төлөөлөр боюнча башка насыя берүүчүлөр алдында кечиктирилген милдеттемелердин жоктугу;

Фонд алдында МКУнун маалыматтык ачыктыгы (расмий менчик ээлери, акыркы пайда көрүүчүлөр (бенефициарлар), насыя берүүчүлөр жана алуучулар боюнча);

МКУнун, анын менчик ээлери менен бенефициарларынын акча каражаттарын адалдоо же башка маыйзамга каршы аракеттери жөнүндө маалыматтын жоктугу (анын ичине ЖМКда);

Классификацияланган насыялардын үлүшү МКУнун жалпы насыялык портфелинин 10%ынан ашпашы керек;

Фонддун пикиринде олуттуу болуп эсептелген, микрокаржылоо уюму жоопкер болуучу, аягына чыга эле сот процесстеринин, о.э. иши жүрбөй калгандыгы (банкрот болуу) боюнча процесстин, санациянын (банкрот жөнүндө эскертүү) жок болушу

МКУнун ишине тиешелүү жана Фонд Башкармалыгынын пикиринде МКУнун Фонд алдында милдеттемелерин аткарышына таасир кыла ала турган бардык талап кылынчу маалыматтар менен документтери, эгер Фонд менен башка мөөнөт макулдашылбаса, 3 иш күнүндө берүү;

Информация о соблюдении МФО норм банковского законодательства МКУ тараптан Кыргыз Республикасынын кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу (адалдатуу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоону мыйзамдаштыруу аракеттерине, о.э. шектүү операциялардын белгиси бар операцияларды жүргүзүүгө каршы туруу тармагындагы банкы мыйзамдарынын ченемдерин сакташы жөнүндө маалымат;

Фонддун насыя каражаттарынын эсебинен каржыланучу жана МКУнун Фонд алдындагы милдеттемелери боюнча күрөөлүк камсыздоо болуучу бардык каржыланган субъектилер менен объектилерге тоскоолдуксуз жетүүнү насыянын мөөнөтү ичинде камсыз кылуу;

Эгер Фонд менен башка макулдашылган эмес болсо, башка компаниянын банктын капиталына кирүүгө же андай компанияны банкты түзүүгө тыюу;

Эгер Фонд менен башка макулдашылбаган болсо, МКУнун Уставына олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу;

МКУнун өз каражаттарынын (капиталынын) 10дон жогору пайызздын түзүүчү жаңы тартылган насыялык ресурстар (каалаган карыздар) жөнүндө Фондго (3 иш күнү ичинде) билдирүү жана эгер мындай насыялык ресурстар күрөө берип алынган болсо, ал каражаттар боюнча сунушталчу күрөө жөнүндө бардык маалыматты берүү;

ØКРУБ тарабынан орнотулган ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат жана каржылык отчетту квартал сайын берүү.

Ликвиддүүлүгү жогору күрөө (акча каражаттары, жогорку ликвиддүү баалуу кагаздар) коюлган учурда, жогоруда МКУга коюлган талаптар Фонд Башкармалыгынын чечими менен кайра каралышы мүмкүн, бул үчүн МКУнун жеке капиталынын көлөмү 70 миллиондон кем эмес болушу, МКУнун лицензиясы / күбөлүгү учурда күчкө ээ жана убактылуу токтотулбагандыгы, МКУ акча каражаттарын адалдатууга же башка мыйзамсыз иштерге катышпагандыгы шарт.

Тыюу салынган иш-аракеттердин түрү

Тамеки жана тамеки продукциясын, спирт ичимдиктерин, курал-жарак, медициналык багыттагы препараттардын тышкаркы баңги заттарды өндүрүү, кумар оюн ишкердиги, зордоп иштетүү жана балдардын эмгеги, мыйзам тарабынан тыюу салынган башка иш-аракеттер.

 

Бул Программага Коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүндө жободо бекитилген бардык тыяюлар менен чектөөлөр, о.э. эгер Программада түз көрсөтүлбөсө, ЧОИнин максаттуу каржылоо прогаммасында белгиленген бардык тыюулар менен чектөөлөр тиешелүү.

Санкциялар жана башка талаптар

Микрокаржылоо уюму насыялык тизмектин максаттык арналышын, пайдалануу шарттарын бузган учурда МКУ үчүн үстөк пайыз чени жылдык 20%га чейин жогорулайт.

Микрокаржылоо уюму насыялык тизмектин максаттык багытын, пайдалануу шарттарын бузган учурда Фонд насыялык тизмекти жоюп жана анын калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууну талап кылууга укуктуу.

КРУБдин милдеттүү ченемдерин, о.э. МКУнун ишин жөнгө салуучу башка ченем-укук актыларын бузган учурда Фонд насыялык тизмекти жоюп жана анын калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууну талап кылууга укуктуу.

 

 

Кеңеш кылынчу ченем талаптары

Аталышы

Ченемдик мааниси

Фонддун кеңеш кылынган мааниси

Салымдарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзбөөчү МКУ

 

 

МКУнун инвестицияларынын максималдуу жалпы көлөмү

 30%дан ашык эмес

30%дан ашык эмес

Түзүүчүлөрдөн (акционерлерден) – жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын максималдуу жалпы көлөмү

100%дан ашык эмес

100%дан ашык эмес

Түзүүчүлөрдөн (акционерлерден) – юридикалык тараптардан карызга алынган каражаттардын максималдуу жалпы көлөмү

100%дан ашык эмес

100%дан ашык эмес

Юридикалык тараптардан жана түзүүчүлөрдөн (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын максималдуу жалпы көлөмү

500%дан ашык эмес

400%дан ашык эмес

Капиталдын адекваттуулугу (жетиштүүлүгү) (М2)

мж

15%дан кем эмес

Салымдарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзүүчү МКУлар

 

 

МККнын минималдуу жеке капиталынын ченеми (М1)

100%дан кем эмес

100%дан кем эмес

Капиталдын адекваттуулугу (жетиштүүлүгү) (М2)

8%дан кем эмес

не менее 15%

Бир насыя алуучуга туура келчү тобокелдиктин максималдуу көлөмү (М3)

5%дан ашык эмес

5%дан ашык эмес

МКК үчүн ликвиддүүлүк ченеми (М4)

30%дан кем эмес

40%дан кем эмес

Тартылган салымдардын жашы боюнча тобокелдикти чектөө ченеми (М5)

100%дан кем эмес

110%дан кем эмес

МКК кызматкерлеринин жалпы карызы

5%дан ашык эмес

5%дан ашык эмес

Валюталык позициянын жалпы көлөмү

20%дан ашык эмес

18%дан ашык эмес

1 валюта боюнча валюталык позициянын жалпы көлөмү

15%дан ашык эмес

13%дан ашык эмес

Бардык МКУлар үчүн жалпы талаптар

 

 

Классификациялаышы керек болгон активдердин көлөмүндө классификацияланган активдердин үлүшү

-

10%дан ашык эмес

Кечиктирилген насыялардын үлүшү

-

10%дан ашык эмес

Насыялык портфелде реструктуризацияланган насыялардын суммасында 30 күндөн ашык кечиктирилген насыялардын үлүшү (PAR > 30 күн + реструктуризациялоо)

-

15%дан ашык эмес