Факторинг операцияларын каржылоо

Факторинг операциясынын схемасына сүрөттөмө

Факторинг операцияларын каржылоо максатында коммерциялык банктан (мындан ары — Фонддун өнөктөш банктары) каражаттарды насыялык тизмектер боюнча орнотулган чектердин алкагында беришет.

Сатуучу (экспорттоочу) менен насыя берүүчү сатуучунун жүгүртүүдогү капиталын каржылоо жөнүндө келишим, же сатып алуучулар менен учурда бар макулдашуулардын алдында факторинг келишимин түзүшөт. Ошону менен катар келишимде насыя берүүчүнүн каалоосу боюнча ачык да, жабык да факторинг белгиленгиши мүмкүн. Сатуучу сатып алуучуну продукцияны кабыл алгандан кийин келишимге ылайык толук акысын төлөөгө милдеттендире турган катуу келишимди сатып алуучу менен түзөт. Сатуучу товерды алып келип, аны кабыл алуу-өткөрүп берүү акты боюнча сатып алуучуга берет. Сатуучу насыя берүүчүгө сатууга келишимди, кабыл алуу-өткөрүп берүү актын, төлөө эсебининвойсту, о.э. товар түшүрүлгөнүн жана аны сатып алуучу кабыл алганын ырастоочу башка документтерди жана каржы берүүгө арызды берет.

Насыя берүүчү аталган документтердин ичинде сатуучудан документ алынган мезгилден тарта бир нече иш күнүндө келишимдин суммасынын 90%ын сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы келишимде көрсөтүлгөн сатуучунун банк эсебине которот.

Сатып алуучу продукциянын акысын сатуучунун банк эсебине которот. Банк, акцептсиз чыгарып салуу жөнүндө келишимге же тийиштүү факторинг келишимине ылайык сатуучунун өнөктөш банк алдындагы карызын жабат. Аталган насыялар боюнча тобокелчиликтерди коммерциялык банктар/Фонддун өнөктөш банктары толук өзүлөрүнө алат.

«Факторинг операцияларын каржылоо» насыялык продукту боюнча каржылоо үчүн сатуучуларды баалоо процедурасы — өнөктөш банктын каалоосуна жараша.

Тармактын максаттуу сегменти:

Продукцияны Россиянын кардарларынын пайдасына экспорттоочу Кыргыз Республикасынын салыктык резиденти болуп эсептелген, өз ишин 6 айдан кем эмес жүргузүп жаткан чакан жана орто ишкердик субъектилери, компаниялар (соода тармактары ж.б. компаниялар)

Өнөктөш банктарга талаптар:

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын алкагындагы талаптар. Насыялар факторинг келишкендик жана операциялар боюнча бардык тобокелдиктерди өнөктөш банк өзүнө алатбд

Насыянын болушу:

Бир сатыктын 90%га чейинки суммасын товарды сатып алуучулардын кыска мөөнөттүү дебитордук карызы түрүндө сатып алуу жолу менен каржылоо (өнөктөш банктын чечими менен факторинг операциясына эң ишеничтүү кардарлар үчүн экспорттук келишимдин 100%ына чейинки кыйла жогору чек коюлушу мүмкүн)

Каржылоо үчүн продукциянын түрү

 • айыл чарба продукциясы.
 • кездеме продукциясы.
 • Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн айыл чарба кайра продукциясын иштетүү, анын ичинде тамак-аш продуктыларын өндүрүү
 • айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө негизделген суусундуктарды өндүрүү.
 • булгарыдан жана чектеш өндүрүмдөрдөн буюм чыгаруу
 • КРде өндүрүлгөн башка продукция (Фонд менен макулдашуу боюнча), пайдалуу кен өндүрүүдөн тышкары

Товар/Товарды сатып алуучулар

— Россиянын соода тармактары жага россиялык компаниялар, анын ичинде ортомчу компаниялар.

Өнөктөш банктын чечими менен ортомчу компаниялардын тобокелдиктери сатып алуучу банктын кепилдиги менен сатуучу банктын (фактордун) пайдасына жабылышы мүмкүн

Валютасы

 • сом менен (Фонддо тийиштүү фонддоо бар болгон учурда).
 • россиялык рубль менен (Фонддо тийиштүү фонддоо бар болгон учурда).
 • АКШ доллары менен.

АКШ доллары менен каржылоо экспорттук келишим өзү АКШ доллары менен толөнгөн шартта мүмкүн

Банк тарабынан Насыя алуучуларды каржылоо мөөнөтү:

Товардын/продукциянын жана түрүнө жана конкреттүү келишимге жараша төмөнү мөөнөттөр орнотулат:

 • 30 күн
 • 60 күн
 • 90 күн
 • 180 күн

Мөөнөтүнөн мурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар

Валюталык тобокелдик

Валюталык тобокелдиктерди насыя алуучу жабат

Өнөктөш банкты Фонд тарабынан каржылоо мөөнөтү

Факторинг келишкендик мөөнөтүнө туура келет

Насыя алуучулар үчүн акыркы үстөк пайыз чени

 • Насыячыдан кармап калынуучу бардык комиссияларды эсепке алуу менен сом түрүндө жылдык 10%дан көп эмес
 • Насыячыдан кармап калынуучу бардык комиссияларды эсепке алуу менен АКШ доллары түрүндө жылдык 6% пайыздан көп эмес
 • Россиялык рубль менен үстөк пайыз чени жекече белгиленет (тийиштүү фонддоо болгон учурда)

Насыя алуучунун акыркы үстөк пайыз чени фонд берген каражаттардын 5 пайыздык пунктка көбөйтүлгөн үстөк пайыз ченинен ашпоосу керек

Бир насыя алуучуга насыянын минималдуу суммасы

1 000 000 сом/ АКШ доллары түрүндө эквиваленти/ росс. рубль түрүндө эквиваленти 

Бир насыя алуучуга насыянын минималдуу суммасы

70 000 000 сом/ АКШ доллары түрүндө эквиваленти/ росс. рубль түрүндө эквиваленти.

Максималдуу чекти Фонд менен макулдашуу боюнча жогорулатууга болот.

Факторинг түрү

1.      Талап кылуу укугун өткөрүп берүү жөнүндө сатып алуучуга сөзсүз билдирүү менен ачылган [1];

2.      Товарларды сатып алуучуларга факторинг операциясы жөнүндө билдирүүсүз, Насыя алуучуга милдетүү регресс менен жабылган.

Насыя алуу үчүн документтер

 • продукцияны саыкка берүү жөнүндө сатып алуучу менен келишим;
 • товар сатыкка берилгендигин ырастоо (товарды коштоочу жол барагы / товар кабыл алынганы жөнүндө чене соода түйүнүнөн акт / инвойс ж.б.);
 • каржылык отчет, банктан көчүрмө, уставдык документтер, компаниянын иши жөнүндөгү башка документтер;
 • о.э. өнөктөш банктын талабы  боюнча башка документтер

Күрөөлүк камсыздоо

Өнөктөш банктын каалоосу менен

Кошумча шарттар

 • Каржылоо көлөмү акыркы үч айда сатып алуучунун пайдасына берүүнүн орточо көлөмүнөн ашпашы керек. Өнөктөш банктардын эң ишеничтүү кардарлары үчүн бул критерий өнөктөш банктын чечими менен жекече кайра каралышы керек;
 • Компаниянын каржылык туруктуу абалы;
 • Насыя алуучунун насыялык оң таржымалы жана иштик кадыр-баркы;

Насыя алуучуга талаптар / ЧОИ субъектилерине талаптар

 • Товарды коюу 3 тапшырыктан кем эмес;
 • Коюлуп жаткан продукция үчүн накталай эмес эсептешүү;

 

 

[1] Факторинг электрондук соода аянты /соода платформасы аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.